Setjum jafnrétti á dagskrá

JAFNLAUNAKERFI

INNRI ÚTTEKTIR

LAUNAGREINING

ÞJÁLFUN OG FRÆÐSLA

FRÉTTIR

SPURT OG SVARAÐ

“Jafnlaunastaðall gefur fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að koma upp, innleiða, viðhalda og bæta stjórnun jafnlaunamála hjá sér og afla sér eftir atvikum vottunar um að konur og karlar sem þar starfa njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. ” – Tekið af vef Staðlaráðs Íslands

En þetta er sem sagt stjórnunarstaðall til að tryggja að fyrirtæki og stofnanir uppfylli 19. grein jafnréttislaga um launajafnrétti.

Öll íslensk fyrirtæki með fleiri en 25 starfsmenn þurfa að innleiða jafnlaunastaðal samkvæmt uppfærðum jafnréttislögum sem taka gildi 1. janúar 2018. 

Með innleiðingu jafnlaunastaðals er verið að tryggja að fyrirtæki og stofnanir uppfylli 19. grein jafnréttislaga sem hljómar svona :

  • Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. 

  • Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun. 

Engum er skylt að kaupa utanaðkomandi ráðgjöf við innleiðingu á Jafnlaunastaðli. Hins vegar er það skylda æðstu stjórnenda að leggja til þær auðlindir sem nauðsynlegar eru til að innleiða og starfrækja jafnlaunakerfi.  Getur það oft reynst farsælt að fá aðstoð sérfræðinga við að þjálfa upp starfsfólk og leiða innleiðingarferlið. En stuðningurinn og skuldbindingin þarf að berast frá æðstu stjórnendum og nauðsynlegt er þjálfa starfsfólk fyrirtækisins í að starfrækja kerfið.

 
 

Þessi spurning er mjög algeng, sem og hvað kostar það mikið. Svarið við þeim báðum er: það fer algjörlega eftir því hversu mikil vinna er fyrir höndum. Það fer eftir því hversu faglega er staðið að umgjörð og skjalfestingu ferla, uppfærslu á starfslýsingum og kortlagningu á launaákvörðunum. Stutt svar er, það tekur á bilinu 3 mánuði upp í 3 ár, en gott er að miða við ár í innleiðinguna sjálfa.

Rekstur er flókinn og margþættur og það er alltaf nóg að gera hjá öllum. Það þarf að gera ráð fyrir því að innleiðing taki tíma og taka frá tíma í dagatalinu. Það hjálpar að hafa skýran ramma fyrir innleiðingu og þá er tilvalið að geta leitað til fagaðila sem þekkja ferlið vel. Góður ráðgjafi getur sparað þér tíma. Ráðgjafi einn og sér dugar þó ekki og því er mikilvægt að þetta sé verkefni sem liggi ekki á herðum eins aðila, aðila sem jafnvel er með of mikið á sinni könnu fyrir.

 

Við mælum með því að innleiðingarteymi vinni jafnt og þétt að innleiðingu og að verkskipting sé skýr. Jafnréttismál þurfa á athygli okkar að halda og því er best að nýta tækifærið og gera þetta almennilega.

Í einföldu máli lýsir verklag hvernig ferli skal framkvæmt. Verklagsregla tryggir að ferlið sé framkvæmt á réttan hátt og sé samræmi við viðeigandi kröfur.

Jafnlaunastaðallinn krefst að skilgreint sé verklag um:
Skjalastýringu
Stýringu skráa
Innri úttektir
Lagalegar kröfur og
hlítingu
Frábrigði, úrbætur og forvarnir
Samskipti og upplýsingamiðlun
Flokkun starfa
Launaákvarðanir
Launagreiningar

Innri úttekt er ferli sem jafnlaunastaðallinn krefst að sé skilgreint og skjalfest. Þetta er kerfisbundin rannsókn sem snýst um að tryggja að verið sé að starfrækja jafnlaunakerfið á réttan hátt og leita tækifæra til umbóta. Skiptaður er úttektaraðili sem framkvæmir úttekt með því að afla sannana og meta hvort skilgreind úttektarviðmið séu uppfyllt.
Innri úttektaraðili er einstaklingur sem framkvæmir innri úttekt. Hver innleiðingaraðili skipar og þjálfar sinn eigin innri úttektaraðila. Tryggja þarf að hann sé óháður þeim ferlum sem verið er að taka út.

Jafnlaunamerki er veitt skipulagsheildum sem hlotið hafa faggilda vottun*á jafnlaunastaðli ÍST 85:2012. Jafnréttisstofa veitir heimild til notkunar merkisins liggi viðunandi gögn fyrir frá vottunaraðila. Lögun merkis minnir á pening og gefur til kynna að þar sé að sjá tvo brosandi einstaklinga sem metnir eru jafnt að verðleikum.  

 

Vottunarstofa sem hefur öðlast faggildingu hjá faggildingarsviði Einkaleyfastofu eða sambærilegum aðila á Evrópska efnahagssvæðinu.

Faggildar vottunarstofur sem geta annast vottun á jafnlaunakerfum eru:

BSI á Íslandi
iCert
Versa Vottun
Vottun hf

Jafnlaunastaðfesting er staðfesting Jafnréttisstofu á því að skilyrðum sem tilgreind eru í jafnréttslögum nr. 150/2020 (2. málsgrein, 8. grein) séu uppfyllt varðandi bann við mismunum á grundvelli kyns 

Jafnlaunavottun er skrifleg staðfesing vottunaraðila á því  skipulagsheild uppfylli allar kröfur jafnlaunastaðals ÍST 85:2012 og hafi farið í gegnum formlegt vottunarferli þar á.  

Sjá nánar um muninn á jafnlaunastaðfestingu og jafnlaunavottun finnur þú hér

Scroll to Top

JAFNLAUNAVOTTUN - INNLEIÐING

Þau fyrirtæki sem eru að innleiða jafnlaunastaðal geta óskað eftir að fá tilboð í ráðgjöf fyrir þá vinnu. Til að geta sent ykkur tilboð þurfum við að fá upplýsingar um stöðuna. Til að óska eftir tilboði þarf að fylla út spurningalista fyrir stöðumat og við sendum þér tilboð með tímasettri áætlun til að  ljúka vottunarferli.

INNRI ÚTTEKTIR

Við greinum ferla og rýnum í núverandi ástand. Við getum boðið upp á innri úttekt á jafnlaunakerfi sem verður grunnur að rýni stjórnenda. Þannig komum við auga á tækifæri til umbóta og undirbúum skipulagsheildir fyrir vottunarúttekt.

Þjálfun innri úttektaraðila
Ef búið er að auðkenna úttektaraðila á vinnustað þarf að tryggja viðeigandi þjálfun. Ráður býður upp á sveigjanlega þjálfun og veitir aðstoð við uppsetningu og framkvæmd.

Framkvæmd innri úttekta
Ekki allir vinnustaðir hafa færi á að þjálfa upp eigin úttektaraðila. Ráðgjafar hjá Ráði framkvæma innri úttektir á grundvelli jafnlaunastaðals. Tekin er staðan á úttektaratriðum og borin kennsl á tækifæri til umbóta. 

LAUNAGREINING

Allir fá greitt fyrir sitt verðmæti.

Með reglubundnum launagreiningum má bera kennsl á stöðu kynbundins launamunar innan fyrirtækisins. Ráður útbýr launagreiningu sem tekur mið af launamyndunarkerfi hvers fyrirtækis. 

Framkvæmd launagreiningar felur í sér mat á störfum óháð persónu.

ÞJÁLFUN OG FRÆÐSLA

Við getum sett saman fræðsluefni fyrir starfsfólk um Jafnlaunastaðal og umfang innleiðingar. Efni sem auðveldar miðlun og eykur meðvitund um jafnréttismál. Hægt er að sníða fræðslu að hverjum vinnustað.

Ný að borðinu? 
Tryggja þarf að stjórnendur og nýir lykilmenn við starfrækslu jafnlaunakerfa fái viðunandi fræðslu og þjálfun
Einn helsti áhættuþáttur við starfrækslu jafnlaunakerfa er skortur á fræðslu og þjálfun, þá sérstaklega við ráðningu starfsmanna sem koma beint að starfrækslu kerfisins

Fræðsla til starfsfólks
Jafnlaunakerfi eru hönnuð með hagsmuni vinnuveitenda og starfsmanna að leiðarljósi og tryggir kerfið að vinnuveitendur vakti rétta launamyndun hvers og eins starfsmans
Fræðsla er grundvöllur þess að innleiðing skili sér í jákvæðri upplifun starfsmanna

Ráðgjafar hjá Ráði hafa mikla reynslu af fræðslu og kennslu varðandi jafnlaunastaðalinn. Fræðsla og kennsla er stór hluti af daglegri vinnu ráðgjafa sem hafa einnig sinnt kennslu og námskeiðahaldi, m.a. hjá
Opna háskólanum,Endurmenntun HÍ, Staðaráði Íslands

FYRIRSPURN

BÓKA RÁÐGJÖF

Loading...